This Journal covers a variety of research achievements in Biology, Soil Science,Basic Theory of Forestry, Forest Genetics and Tree Breeding, Forest Management,Forest Protection, Water and Soil Conservation and Desertification Control, WoodScience and Technology, Chemical Engineering of Forest Products, Bio-chemical Engineering,Ornamental Plants and Landscape Architecture, Forestry Economics and Management, Forest Engineering and related Research results; and the other main publications are also the research results covering National Natural Science Foundation of China,National 863 Programs, National 973 Programs and 948 Programs sponsored by State Forestry Administration of China

About Journal | more

Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2017 06

lw

2017 06 [0][Article][PDF: 352 KB]
The effect of H2S on the accumulation of polyamines and secondary metabolites in birch suspension cells
WANG Ziqing, LI Feijie, GUO Yuting, YU Zhaohui, MA Yubin, ZHOU Wenyang, FAN Guizhi*
2017 06 [26-32][Article][PDF: 1645 KB]
Analysis of phenotypic characteristics of the Malus ‘Purple Prince' half-sib progenies at the seedling stage
ZHANG Wangxiang1,2, FAN Junjun1, YANG Ping3, ZHOU Ting1,PU Jing1, CAO Fuliang
2017 06 [33-40][Article][PDF: 2288 KB]
Effects of methyl jasmonic acid on somatic embryogenesis of Liriodendron hybrid
CHENG Tielong1,2, MENG Yan1,3,CHEN Jinhui1,3,SHI Jisen1,3*
2017 06 [41-46][Article][PDF: 3053 KB]
Semi-bionic extraction of flavonoids from Rosa roxburghii Tratt.
ZHANG Huihui1,2, LIU Longyun1,2, WU Caie1,3*, LI Tingting1,3, FAN Gongjian1,3, YING Ruifeng1,3
2017 06 [47-53][Article][PDF: 1972 KB]
Trail-following activity of Odontotermes formosanus foragers for fungus-garden materials
Trail-following activity of Odontotermes formosanus foragers for fungus-garden materials
2017 06 [73-78][Article][PDF: 1486 KB]
Remote sensing estimation of different site-quality broadleaved forest carbon budget in Jiande,Zhejiang
MENG Xue1,LIU Xuehui1, GAO Yuanyun1,LIU Jun1,WEN Xiaorong1*,LIN Guozhong1, XU Da2
2017 06 [87-92][Article][PDF: 1588 KB]
Spatio-temporal dynamics of forest aboveground biomass in Xixia County, Henan Province, China
YU Chao1, SONG Liyi2, LI Mingyang1*, Omidreza Shobairi SEYED1, ZHANG Xiangyang3
2017 06 [93-101][Article][PDF: 1814 KB]
Spatial distributions and species diversity of two types of Larix principis-rupprechtii
LIU Xianzhao1, LI Weizhen2, WANG Jinlong2, LU Yuanchang1, XIE Yangsheng1
2017 06 [102-108][Article][PDF: 1994 KB]
Real-time dynamic visual simulation of sunlight and shadows in forest scenes
HUANG Ruirong,ZHANG Huaiqing*,LI Yongliang,YANG Tingdong,MA Zaiyang,LIU Yang
2017 06 [109-114][Article][PDF: 2356 KB]
Effects of fire on soil organic carbon in natural secondary forest in north subtropical areas
QIAN Guoping1,ZHAO Zhixia2, LI Zhengcai2*,ZHOU Jungang3, CHENG Caifang2, ZHAO Ruiyu2, SUN Jiaojiao3
2017 06 [115-119][Article][PDF: 1402 KB]
Community structure of soil fauna under different land use types in the coastal area of Northern Jiangsu Province
YANG Baoling1, 2, ZHANG Wenwen1, 3, FAN Huan1, WANG Shaojun4, RUAN Honghua1*, SHEN Caiqin5, CAO Guohua5
2017 06 [120-126][Article][PDF: 1683 KB]
Effects of decomposition of Pistia stratiotes on water quality under different dissolvedoxygen conditions
XI Wenjuan, LIU Jing, WANG Wei, NIU Yuchen, XU Chi, LIU Maosong
2017 06 [127-133][Article][PDF: 1812 KB]
Residents' cognition to ecosystem service functions of urban wetland parks
CHEN Yao1, CAI Guangpeng1*, HAN Huiqing2, LUO Xuqiang3, WANG Houzhen1
2017 06 [147-152][Article][PDF: 1576 KB]
Feasibility and ecological value assessment of roof greening in the central urban area of southern Jiangsu
WANG Xinjun1,3, CAO Lei2, WANG Yan1, WANG Jikai1,ZHAO Yanwen3*
2017 06 [153-157][Article][PDF: 1896 KB]
Characteristics of pits in the vessel element of moso bamboo (Phyllostachys edulis(Carr.)J.Houz.)
LIU Rong,YANG Shumin, LI Hui, ZHAI Zhiwen, FEI Benhua
2017 06 [163-168][Article]
Effects of different pruning measures on the photosynthetic characteristics of pecan seedlings
HAN Jie1, ZHANG Ming2, LIN Subao2, SHANG Jing1, LI Xiaofei1, LIU Zhuangzhuang1, PENG Fangren1*
2017 06 [13-18][Article][PDF: 1675 KB]
Analysis of the differential proteins in the graft healing process of pecan(Carya illinoinensis)
MO Zhenghai, HE Haiyang, CHEN Wenjing, DENG Qiuju, PENG Fangren*
2017 06 [19-25][Article][PDF: 1622 KB]
Research progress of lignin synthesis gene in Pinaceae
CHEN Peizhen, WU Xiaogang, WEI Qiang, WU Xing, JI Kongshu
2017 06 [169-176][Article][PDF: 1628 KB]
Study on meiosis of microspore mother cells and germination rate of pollen grains in Populus simonii Carr.
LAN Yue1, XIN Haoyang1, ZHAO Yilian1, SUN Zhiqiang2, DAI Xiao1, XIE Zhiwei1, XI Mengli1*
2017 06 [177-180][Article][PDF: 1992 KB]
Micropropagation of Ilex verticillata axillary buds from male and female seedlings
CHEN Xi1,2, FAN Jialu1,3, WANG Baoteng1,3, WANG Ruiqi1,2, YUAN Binling1,2, WEI Zihan1,2, CHEN Ying1,2*
2017 06 [181-186][Article][PDF: 2498 KB]
Proteomic analysis of Ilex seedling leaf response to low temperature
ZHOU Yuhua1, 2, LIANG Youwang1, PENG Fangren1*
2017 06 [187-192][Article][PDF: 1724 KB]
A comparative study on quality characteristics of main walnut and pecan varieties in Yunnan Province
GENG Shuxiang,NING Delu*, LI Yongjie, CHEN Haiyun, XIAO Liangjun
2017 06 [193-198][Article][PDF: 1473 KB]
Oviposition behavior of Cyrtotrachelus buqueti Guerin-Meneville
YANG Hua, YANG Wei*, YANG Chunping, CAI Yan, PU Yuanfeng, WANG Fan
2017 06 [199-204][Article][PDF: 1460 KB]
Assessment of ecological service function and its value of key public welfare forest in Jiangsu Province
ZHANG Gu1,2, YUE Jinping2, WANG Yi2, HU Haibo1,3*, LIU Xuan1, MA Bing1,ZHAO Shuo1, WANG Kai2
2017 06 [205-210][Article][PDF: 1401 KB]
Study on the undrained bearing capacity of strip footing on slope
ZHAO Zhifeng1, ZHAO Zhenliang2, WANG Haoyue2
2017 06 [211-215][Article][PDF: 1854 KB]