This Journal covers a variety of research achievements in Biology, Soil Science,Basic Theory of Forestry, Forest Genetics and Tree Breeding, Forest Management,Forest Protection, Water and Soil Conservation and Desertification Control, WoodScience and Technology, Chemical Engineering of Forest Products, Bio-chemical Engineering,Ornamental Plants and Landscape Architecture, Forestry Economics and Management, Forest Engineering and related Research results; and the other main publications are also the research results covering National Natural Science Foundation of China,National 863 Programs, National 973 Programs and 948 Programs sponsored by State Forestry Administration of China

About Journal | more

Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2018 05

lw
Prediction of suitable cultivation area for Halesia carolina L. in China
WANG Lu, WU Xiuping, LI Yao, XU Xiaogang*
2018 05 [10-16][Article][PDF: 1721 KB]
Genetic divetsity of Cerasus serrulata populations assessed by SSR markers
YI Xiangui, CHEN Jie, YOU Luxiang, CONG Rui, WANG Huachen,DUAN Yifan, WANG Xianrong*
2018 05 [25-31][Article][PDF: 2015 KB]
A study on mechanism of propagation and shoot cutting of Monarda didyma
WEI Dongshan, ZHANG Qiuliang*, CHANG Jinbao
2018 05 [39-45][Article][PDF: 2167 KB]
Effects of planting densities on tree growth and wood quality of 25-year-old Liriodendron chinense plantations
PAN Wenting1, XIA Xin2, XIA Liangfang2, SUN Jianjun1, WU Xiaoyu1, YU Liangfu1, LI Yueqiao1*
2018 05 [46-52][Article][PDF: 1402 KB]
Effects of dimethyl sulphonate on proteome of Paulownia tomentosa seedlings infected by phytoplasma
DENG Minjie, JIN Ranran, ZHAO Zhenli, WANG Zhe, FAN Guoqiang*
2018 05 [77-83][Article][PDF: 1720 KB]
Effects of biogas slurry application on the coastal saline-alkali soil properties
SUN Qinju, LING Wei, HAN Jiangang, LIN Shaohua, LI Pingping*
2018 05 [91-98][Article][PDF: 1705 KB]
Effects of dams and landscape on river water quality: a case study in Suo River
NIU Yuchen1, KONG Jin2, WANG Wei1, XI Wenjuan1, RUI Zhengqin1, LIU Maosong1*
2018 05 [107-112][Article][PDF: 1925 KB]
Supervised visualization of multispectral remotely sensed data based on principal component transformation
ZHANG Jianchen, CUI Jie, CHENG Yi, HUANG Jian, DU Jingyuan, GE Hongli*
2018 05 [121-128][Article][PDF: 1886 KB]
A comparative analysis of volatile components of Phoebe hui Cheng ex Yang
WANG Tianshi1, NING Liping1,2*, XIONG Yan1, CHEN Yixuan1, LI Jiacheng1, DING Wen1
2018 05 [129-134][Article][PDF: 1415 KB]
Improved model of canopy shading for fruit tree
WANG Jingjing1, BI Huaxing1,2,3,4*, SUN Yubo1, DUAN Hangqi1, PENG Ruidong1
2018 05 [135-140][Article][PDF: 2439 KB]
Suitability of band width for Hyperion image classification based on wavelet analysis
FANG Xiufeng1, TAN Bingxiang1*, DU Huaqiang2, WANG Huaijing1, LI Taixing3
2018 05 [141-147][Article][PDF: 2259 KB]
Seasonal variation in nutritional components of ten potential edible bamboos for giant panda
JIANG Chan, LI Qingqing, LIU Lili, ZHOU Jielong, CHEN Fenfen, YANG Yajing, ZHANG Xuan, GUO Aiwei*
2018 05 [148-154][Article][PDF: 1663 KB]
Review of the effect of fertilizer application on the soil fauna in soil ecosystems
LI Yuanyuan, XU Ziqian, XU Hanmei, CHEN Yueqin, RUAN Honghua*
2018 05 [179-184][Article][PDF: 1413 KB]
Influence of carbon sink value on China's wood price based on VAR model
ZHU Tianjin, ZHAO Qingjian, YANG Hui, DING Sheng*
2018 05 [191-195][Article][PDF: 1330 KB]
Changes of genetic gain & genetic diversity in the breeding process of Pinus massoniana
FENG Yuanheng1,2, YANG Zhangqi 1*, LI Huogen 2, XU Huilan1
2018 05 [196-200][Article][PDF: 1287 KB]
Estimation of genome size of two Acer Linn. by flow cytometry
MA Qiuyue1, LI Shushun1, MA Xiang2, WEN Jing1, ZHU Lu1, TANG Ling1, LI Rui1, GUO Wei3, LI Qianzhong1*
2018 05 [201-205][Article][PDF: 1596 KB]
Preparation and antiseptic properties of poplar fiber /Si-B composite materials
CHEN Jichao1, JIANG Weina2, CAO Wenjing1, ZHOU Xuliang2, ZHOU Xiaoyan3, XU Li1, 4*
2018 05 [206-210][Article][PDF: 1988 KB]