EDITORIAL BOARD OF JOURNAL OF NJFU

Editor-In-Chief:CAO Fuliang(曹福亮)
Associate Editor-In-Chief:SHI Jisen(施季森)  XUE Jianhui(薛建辉)
        LI Pingping(李萍萍) YE Jianren(叶建仁)
        WANG Hao(王浩)  ZHANG Jinchi(张金池)
        ZHANG Hong(张红) YONG Qiang(勇强)
        YIN Tongming(尹佟明) FANG Shengzuo(方升佐)
        RUAN Hongua(阮宏华)

Secretary General:ZHENG Yanyi(郑琰燚)

Board Members:
DING Sheng(丁胜)  DING Yulong(丁雨龙)  WANG Ping(王平)
WANG Hao(王浩*)  WANG Mingxiu(王明庥)  FANG Shengzuo(方升佐*)
FANG Yanming(方炎明) YIN Tongming(尹佟明*)  YE Ning(业宁)
YE Jianren(叶建仁*)  TIAN Runan(田如男)  LIU Xia(刘霞)
XU Tao(许涛)    RUAN Honghua(阮宏华*) LI Guofen(李国芬)
LI Pingping(李萍萍*)  LI Yanwen(李燕文)   YANG Ping(杨平)
WU Xiaoqin(吴小芹)  SHE Guanghui(佘光辉)  MIN Yongjun(闵永军)
WANG Guibin(汪贵斌)  ZHANG Qisheng(张齐生) ZHANG Hong(张红)
ZHANG Qingping(张青萍) ZHANG Jinchi(张金池)  ZHANG Yinlong(张银龙)
ZHANG Minxin(张敏新)  CHEN Jinhui(陈金慧)  LUO Zhenyang(罗振扬)
ZHENG Yanyi(郑琰燚*)  HAO Dejun(郝德君)  YU Yuanchun(俞元春)
SHI Jisen(施季森*)   YONG Qiang(勇 强*)  XU Li(徐 莉)
XU Yannan(徐雁南)   CAO Fuliang(曹福亮*)  HAN Jiangang(韩建刚)
YU Fangyuan(喻方圆)  JI Baozhong(嵇保中)  LU Changhu(鲁长虎)
TONG Chunfa(童春发)  XUE Jianhui(薛建辉*)

Guest Editor:
Clive Welham :University of British Columbia
Harry Xiaming Wu : Swedish University of AgriculturalSciences
WANG Guangyu(王光玉) :University of British Columbia
WANG Jianrang(王建让) :Lakehead University
WANG Yong(王勇) :Alabama Agricultural and Mechanical University
LI Dewei(李德伟)  :The Connecticut Agricultural Experiment Station
ZHANG Yanli(张延利) :Stephen F. Austin State University
ZOU Xiaoming(邹晓明) : University de Puerto Rico
WEI Xiaohua(魏晓华) :University of British Columbia