This Journal covers a variety of research achievements in Biology, Soil Science,Basic Theory of Forestry, Forest Genetics and Tree Breeding, Forest Management,Forest Protection, Water and Soil Conservation and Desertification Control, WoodScience and Technology, Chemical Engineering of Forest Products, Bio-chemical Engineering,Ornamental Plants and Landscape Architecture, Forestry Economics and Management, Forest Engineering and related Research results; and the other main publications are also the research results covering National Natural Science Foundation of China,National 863 Programs, National 973 Programs and 948 Programs sponsored by State Forestry Administration of China

About Journal | more

Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 03

lw
2019 03 [0-0][Article][PDF: 327 KB]
Somatic embryogenesis and plantlet regeneration of disease-resistant Pinus massoniana Lamb.
CHEN Tingting,YE Jianren*,WU Xiaoqin,SHEN Liyuan,ZHU Lihua
2019 03 [1-8][Article][PDF: 2463 KB]
Prediction of secretory protein in walnut bacterial black spot pathogen
ZHU Youpeng1, LIU Hongli1, HAN Changzhi1,2*
2019 03 [17-22][Article][PDF: 1659 KB]
Spatial distribution pattern and sampling technique of Sphecodoptera sheni larvae on Carya illinoinensis
LIU Kaizhou1, CAO Xia1,2, JU Yunwei1*, ZHAI Min3, YAN Xiaoru1, WANG Xiaoshi1, ZHOU Jifeng1
2019 03 [23-27][Article][PDF: 1326 KB]
Transcriptome analysis of differentially expressed genes in Reaumuria soongorica seeds germination under NaCl stress
LIU Xiaowei1,YANG Xiuyan1,WU Haiwen1,LIU Xiaoyan2,ZHU Jianfeng1*,ZHANG Huaxin1*
2019 03 [28-36][Article][PDF: 3212 KB]
Transpiration characteristics and influencing factors of the dominant species of Machilus microcarpa in Maolan Karst forest
LI Chenglong1, LIU Yanhui2, DING Fangjun2*, SHU Deyuan2, CUI Yingchun2, ZHAO Wenjun2, HOU Yiju2, WU Peng2
2019 03 [51-58][Article][PDF: 1794 KB]
Research on the response of SaWRKY7 gene to cadmium stress in Sedum alfredii Hance
WANG Ying1,2, QIU Wenmin2, LI He2, HE Xuelian2, LIU Mingying2, HAN Xiaojiao2, QU Tongbao1*, ZHUO Renying2*
2019 03 [59-66][Article][PDF: 4180 KB]
Structure characteristics of Pinus massoniana secondary forest in the Three Gorges Reservoir area
HU Wenjie1, CUI Hongxia1, WANG Xiaorong1, LEI Jingpin2, PAN Lei1*, TANG Wanpeng1, PANG Hongdong1, YUAN Xiujin2
2019 03 [67-76][Article][PDF: 1666 KB]
Influence of roof greening substrate materials on nitrogen and phosphorus characteristics in rainfall runoff
XI Menghan1,4, ZHENG Sijun2,3, ZHANG Qingping1*, ZHANG Lang1,2,3*
2019 03 [77-84][Article][PDF: 1708 KB]
Recognition of red-attack pine trees from UAV imagery based on the HSV threshold method
TAO Huan1, LI Cunjun1*, XIE Chunchun2, ZHOU Jingping1, HUAI Heju1, JIANG Liya3, LI Fengtao2
2019 03 [99-106][Article][PDF: 4121 KB]
Ecological security dynamics and trend forecast of coastal wetlands in Hangzhou Bay
LI Nan1,2, LI Longwei2, LU Dengsheng2,3, ZHANG Yinlong1*, WU Ming4
2019 03 [107-115][Article][PDF: 1472 KB]
The spatial construction of water soundscape in Chinese classical gardens
XIE Hui, CHENG Yu, GE Yuzhe, MAO Huasong
2019 03 [123-130][Article][PDF: 3677 KB]
Anti-inflammatory activity of polyphenol extracts from blueberry fruit
YAO Bei1, ZHAO Huifang1, WU Wenlong1*, LI Weilin1,2*
2019 03 [152-156][Article][PDF: 1478 KB]
An observation on three highbush blueberry cultivars cultivated in Nanjing
YANG Haiyan1, DONG Shanshan1, Lü Lianfei1, HUANG Zhengjin1, WU Wenlong1*, LI Weilin2*
2019 03 [157-162][Article][PDF: 1357 KB]
The growth and fruiting characteristics of ‘Zhaixuan’ blueberry strains in Nanjing
ZHAO Huifang1, Lü Lianfei1, YAO Bei1, WU Wenlong1*, LI Weilin2*
2019 03 [163-168][Article][PDF: 1443 KB]
Physiological response of blueberry roots to Mn2+ stress in soil
DONG Shanshan1, LI Ningran3, YANG Haiyan1*, WU Wenlong1, Lü Lianfei1, LI Weilin1,2*
2019 03 [169-174][Article][PDF: 1724 KB]
Effect of biological shading on secondary metabolism of ginkgo seedlings
QIAN Longliang1,LI Jiajia1,CAO Fuliang1,2*,WANG Guibin1,2
2019 03 [189-194][Article][PDF: 1850 KB]
Cytological study on the size reduction of leaf blade of Pseudosasa japonica var. tsusumiana
WEI Qiang, GUO Lin, CHEN Ming, XIA Sujuan, DING Yulong
2019 03 [195-199][Article][PDF: 3149 KB]