Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 02

Variation of seed germination and seedling growth among different families of Dalbergia cochinchinensis
MAI Baoying1,2, HONG Zhou1*, XU Daping1, LUO Mingdao1,2, ZHANG Ningnan1, HUANG Xizhao2
2019 02 [153-160][Article](196)[pdf 1425KB](130)
Early stage analysis on growth and wood properties of five provenances for Pterocarpus macrocarpus from Thailand
HONG Zhou1, LIU Fumei2, YANG Zengjiang1, ZENG Jie1, ZHANG Ningnan1, LIN Guoxiong3, XU Daping1*
2019 02 [161-167][Article](336)[pdf 1389KB](125)
Geographical variation and genetic stability of seedling traits of Dalbergia cochinchinensis from different provenances
MAI Baoying1,2, HONG Zhou1*, XU Daping1, LUO Mingdao1,2, ZHANG Ningnan1, HUANG Xizhao2
2019 02 [168-174][Article](194)[pdf 1501KB](159)
A new Cerasus jamasakura cultivar‘Fencai'
ZHU Shuxia, YI Xiangui,WANG Huachen, DUAN Yifan, LI Meng, CHEN Lin, WANG Xianrong*
2019 02 [216-217][Article](204)[pdf 2317KB](126)
lw
Effects of biochar application on microbial biomass C, N, P and stoichiometry characteristics of poplar plantation soil
WANG Guobing1, WANG Rui1, XU Jin1, CAO Guohua2, RUAN Honghua1
2019 02 [1-6][Article](1262)[pdf 1503KB](605)
Anther development and floral morphology characteristics of Bambusa oldhami ‘Xia Zao' ZSX
LIN Shuyan1,2,FU Huajun1,3, WAN Yawen1,3, ZHANG Shixing4, ZHU Ruji4, WANG Fusheng1,2, DING Yulong1,2*
2019 02 [7-13][Article](236)[pdf 3336KB](149)
Genetic variations of seedling growth traits among full-sib families of Larix kaempferi
PAN Yanyan1,3, XU Guiyou2, DONG Lihu1, WANG Chenglu2,LIANG Deyang1,ZHAO Xiyang1*
2019 02 [14-22][Article](250)[pdf 1373KB](119)
Effects of substrates and rooting regulators on rooting of cuttings in Manglietia conifera Dandy
ZHAO Xiang1,2, LI Qingying1, JIANG Qingbin1*, ZHONG Chonglu1, ZHANG Jie3
2019 02 [23-30][Article](211)[pdf 2292KB](115)
Plant regeneration of Salix suchowensis through tissue culture
SUN Yonglian, DAI Xiaogang, LI Xiaoping, CHEN Yingnan*
2019 02 [31-37][Article](208)[pdf 1704KB](137)
Environment-dependent phenotypic variation of Osmanthus fragrans
ZHENG Sunyuan1, ZHU Hong1, JIN Siyu2, WANG Mengjuan2, SUN Jie2, GU Chengcheng2, PEI Yinwei2, WANG Xianrong1*, DUAN Yifan1*
2019 02 [38-46][Article](366)[pdf 1879KB](158)
The population structure, dynamics features and protection strategy of Acer catalpifolium extremely small population
XU Heng, LIU Yanhong*
2019 02 [47-54][Article](218)[pdf 1472KB](153)
Mechanism of dissolved organic carbon adsorption in soils under different poplar plantation management patterns
PU Huimei1,2, WANG Genmei1*
2019 02 [55-63][Article](193)[pdf 1587KB](172)
The relative importance of denitrification and dissimilatory nitrate reduction to ammonium in sediments under Cd stress in Chongming Dongtan wetlands
CHEN Yuan1,2, XU Chuanhong1, HAN Jiangang2,3*
2019 02 [64-72][Article](214)[pdf 1972KB](149)
Devleopment of SNP molecular markers against the foliar rust of poplar using SLAF-seq technique
DAI Meili, FANG Lecheng, YIN Tongming, LI Xiaoping*
2019 02 [73-78][Article](174)[pdf 1749KB](168)
Drought resistance analysis of a V-ATPase c subunit(JrVHAc4)gene from Juglans regia
LI Dapei1,2,WANG Yi 1,ZHANG Shangkun 1,ZHAO Xiang 1,2,ZHAO Huanyuan 1,2,LIU Yumei 1,2,YANG Guiyan 1,2 *
2019 02 [79-85][Article](182)[pdf 1699KB](143)
Interacting proteins of Tamarix hispida Th2CysPrx and their expression pattern analysis
LIU Zhongyuan, JIANG Bo, LÜ Jiaxin, LI Xinping, GAO Caiqiu*
2019 02 [86-92][Article](186)[pdf 1592KB](164)
findDEG: an integrated software package for differential gene expression analysis with RNA sequencing data
WU Jiyan,YAO Dan,WU Hainan,TONG Chunfa*
2019 02 [93-99][Article](176)[pdf 1803KB](141)
Effects of riparian poplar plantation buffer strips on phosphorus removal in runoff water
ZHOU Ziyao, WU Yongbo*, YU Yuying, YANG Jing
2019 02 [100-106][Article](178)[pdf 1531KB](143)
Influence of forest canopy shape on windbreak variables using a fluid simulation technique
HUANG Xiao1, YUN Ting1*, XUE Lianfeng1, HU Chunhua1, CHEN Bangqian2
2019 02 [107-113][Article](236)[pdf 2981KB](104)
Effects of rainfall and slope gradient on runoff and sediment yield of subgrade slope
WANG Baoyi1, ZHANG Ronghua2*, JING Shasha2, LI Huan3, ZHANG Chunqiang3, LI Jiazuo3, SONG Yuanyuan1, LUO Mengqi1, ZHANG Guangcan2
2019 02 [114-120][Article](268)[pdf 1454KB](147)
Evaluation of soundscape in the core area of Dr. Sun Yat-sen's Mausoleum in Nanjing
CUI Zhihua1, YANG Xinyu1*
2019 02 [121-127][Article](180)[pdf 1997KB](148)
Assessment of ecological benefit of street trees in urban community based on i-Tree model
XIONG Jinxin1, QI Huijun1, WANG Qianru1, WANG Qianru1, WANG Shaohua1, ZUO Wentao3, SUN Yuan1,2*
2019 02 [128-136][Article](179)[pdf 1869KB](190)
Studies on the spatial and temporal dynamics of forest fires in Inner Mongolia from 1980 to 2015
SA Rula1, ZHOU Qing1, LIU Xinye1, LI Jing1, YU Hongzhou2, DAI Haiyan3, ZHANG Qiuliang1, ZHANG Heng1*
Study on the coordinated development of ecological construction and economic transformation in state-owned forest region of forest industry in Heilongjiang Province
LI Chaohong, ZHAO Xiaohong
2019 02 [144-152][Article](179)[pdf 1412KB](167)
Review on seed dormancy of Pinus bungeana Zucc.
GUO Congcong1,3, SHEN Yongbao2,3,4*, SHI Fenghou 2,3,4
2019 02 [175-183][Article](190)[pdf 1413KB](168)
Assessing changes in forest coverage and forest fragmentation patterns in Yunnan Province from time series MODIS-VCF products(2000-2016)
ZHU Ruoning1, SHEN Wenjuan1, ZHANG Yali1, LI Mingshi1,2*
2019 02 [184-190][Article](421)[pdf 2354KB](105)
Niche characteristics of a salinized Phragmites communis meadow in a wetland of West Lake, Dunhuang, Gansu Province
ZHANG Jiqiang1,2,CHEN Wenye1,2*,TAN Yanrong1,2,LIU Donghao1,2, YUAN Haifeng3, WANG Binjie1,2,LIU Hongyuan1,CHEN Xu3
2019 02 [191-196][Article](188)[pdf 1345KB](135)
Nitrogen form and ratio affect the carbon-nitrogen metabolism of Ginkgo biloba
HUANG Dongjing, CAO Fuliang, WANG Guibin*
2019 02 [197-202][Article](198)[pdf 1425KB](148)
The karyotype and FISH analysis of 45S and 5S rDNA on the chromosomes of Phyllostachys edulis and Phyllostachys edulis ‘Pachyloen'
HAN Yanli1,GUO Qirong2*, HAN Yonghua1*, YU Zhaoyuan,MI Yueyin
2019 02 [203-208][Article](221)[pdf 1863KB](158)
Comprehensive evaluation and analysis of nutrient contents of the main walnut varieties in Yunnan
GENG Shuxiang, NING Delu, CHEN Haiyun, HE Na
2019 02 [209-215][Article](184)[pdf 1342KB](143)