Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 No.04

Pollination efficiency of the major pollinators of Paeonia ostia‘Feng Dan’
LUO Changwei1, CHEN You1, ZHANG Tao2
2019 No.04 [148-154][Article](150)[pdf 1458KB](105)
Analysis of the variation in yield and oil quality traits of selected Paeonia ostii ‘Feng Dan' individuals
WANG Yichen1, SUN Haiyan1, LI Yongrong2, CHEN Huihui3, LI Shuxian1*
2019 No.04 [155-160][Article](174)[pdf 1285KB](174)
Effects of different nitrogen forms on phenotypic traits, photosynthesis and yield of Paeonia ostii ‘Feng Dan’
LIU Shuguang1,2, DUAN Peiling3, ZHANG Lixia1,2*, DUAN Xiangguang1,2, GUO Lili1,2, LIU Wei1,2, HOU Xiaogai1,2*
2019 No.04 [161-168][Article](144)[pdf 1459KB](112)
lw

2019 No.04 [0-0][Article](1726)[pdf 327KB](658)
Development of genomic SNP markers based on RAD-seq and genome data in Liriodendron
LU Ye1,2,LONG Xiaofei1,2,WANG Pengkai3,CHEN Jinhui1,2,SHI Jisen1,2*
2019 No.04 [1-7][Article](193)[pdf 1404KB](167)
Estimation of the genetic parameters based on HalfsibBV package and integrated selection for Zelkova schneideriana families
LI Tingting1,YUAN Weigao1*,WEN Lina2,ZHU Jinru1,LIU Jianling2,QIU Shuai3,ZHANG Dawei2
2019 No.04 [8-16][Article](199)[pdf 1381KB](127)
Effect of controlled-release fertilizer(type and dosage)on the performance of nursery-grown Pinus tabulaeformis Carr. Seedlings
WANG Miaomiao1, ZHANG Rui 1,2, LI Guolei1,2*, FU Yanlin 1, WANG Jiaxi1, LIU Wen3
2019 No.04 [17-25][Article](175)[pdf 2405KB](134)
Effects of different proportion of nitrogen forms on the growth and physiological characteristics of Camellia oleifera seedlings
WANG Rui1,2, CHEN Longsheng2, WANG Xiangnan2, TANG Wei2, PENG Yinghe2, ZHANG Zhen2, LI Anliang1,2, CHEN Yongzhong2*
2019 No.04 [26-32][Article](181)[pdf 1353KB](140)
Flower bud differentiation and dynamic changes of endogenous hormone in Xanthoceras sorbifolium Bunge
ZHANG Ning1, HUANG Yaoyao1, AO Yan1,2*, SU Shuchai1,2, LIU Jinfeng3, ZHANG Xingjie3, LIU Juefei4
2019 No.04 [33-42][Article](176)[pdf 3818KB](123)
Study on floral bud differentiation and photoperiod characteristics of Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’
HU Xiaolong1,TIAN Shaoze2,HU Huirong2*
2019 No.04 [43-47][Article](164)[pdf 2018KB](122)
Analysis of volatile components in different flowering stages in six species of Styrax spp.
Analysis of volatile components in different flowering stages in six species of Styrax spp.
2019 No.04 [48-56][Article](159)[pdf 1522KB](144)
Component detection analysis of floral color formation in Cymbidium ensifolium
LI Wenjian1,2,3, SHEN Yongbao1,2*, SHI Fenghou2, JIA Wenqing4
2019 No.04 [57-62][Article](156)[pdf 1590KB](134)
Analysis on the character diversity of Ormosia hosiei seeds from different producing regions
ZHAI Dacai1, FANG Zhen2, WU Jinfei1, YAO Qi3, BAI Xiaohui1, YANG Lichun1, HAO Qingqing1, ZHANG Yan1
2019 No.04 [63-69][Article](163)[pdf 1314KB](125)
Cultivar evaluation and selection in ornamental crabapple for cut flower application
YANG Yifan1, ZHOU Ting1, FAN Junjun1, MU Qian1, ZHANG Jing1, ZHANG Wangxiang1,2*, YU Zhongming3
2019 No.04 [70-76][Article](180)[pdf 1452KB](117)
Interspecific association analysis of Castanopsis eyrei community in evergreen broad-leaved forests in Huangshan, Anhui Province
XU Baokun1, XU Xiaogang1,LI Yao1, LI Xiaodong1, CHEN Shuifei2,DING Hui2, JIANG Xiaohui3, GOU Lingchen3,FANG Yanming1*
2019 No.04 [77-84][Article](210)[pdf 5432KB](140)
Quantitative classification and ordination of Zelkova schneideriana habitat in Zhejiang Province
SUN Jiejie1,2, SHEN Aihua2, HUANG Yujie2, YUAN Weigao2, WU Chuping2, YE Nuonan3, ZHU Jinru2, QIU Haojie3, JIAO Jiejie2, JIANG Bo2*
2019 No.04 [85-93][Article](203)[pdf 1444KB](192)
Impact of climate change on suitable habitats of Pinus massoniana in Hunan Province
JIANG Yifan,LI Mingyang*,LIU Yanan,LIU Fei
2019 No.04 [94-100][Article](166)[pdf 4447KB](133)
Comparison of ecological stoichiometric characteristics of leaf-litter-soil in four types of Fraxinus mandshurica plantations
HAO Yuzhuo, ZHOU Lei, WU Hui,WANG Shuli*
2019 No.04 [101-108][Article](141)[pdf 1480KB](124)
Research on feature selection based on single feature classification accuracy
DU Xuehui, MENG Chun*, LIU Meishuang
2019 No.04 [109-116][Article](135)[pdf 2222KB](103)
Measurement of service capacity of urban recreational public open space: taking the central urban area of Nanjing as an example
BI Chen, ZHANG Jinguang, LÜ Mengzhu, ZHAO Bing*
2019 No.04 [117-124][Article](153)[pdf 3320KB](116)
Spatial characteristics of landscape pattern based on ecological restoration in the riparian zone of Huangpu River, Shanghai City
XU Haishun1, DU Hongyu2, CAI Chaolin1,2
2019 No.04 [125-131][Article](151)[pdf 3819KB](105)
Purification of total triterpenoids from lingonberry and anti-inflammatory activity in vitro
FAN Ziluan1,2, ZHAO Ziroul, ZHAO Xiang1, CHEN Kaili1, FU Yujie3*
2019 No.04 [132-138][Article](161)[pdf 1506KB](102)
Path analysis of arbuscular mycorrhizal fungi and soil factors in coastal afforestation tree species
MA Jieyi,WANG Jinping,ZHANG Jinchi*,ZHU Lingjun,YUAN Zhongming
2019 No.04 [139-147][Article](141)[pdf 2612KB](104)
Research progress on lichens, lichenic acids, rock and mineral weathering and its mechanisms
SONG Jinfeng1, RU Jiaxin1, ZHANG Hongguang2, CAO Kai3, CUI Xiaoyang1*
2019 No.04 [169-177][Article](163)[pdf 1371KB](111)
Effects of precipitation characteristics on the distribution of four metal elements by rainfalls in a secondary deciduous broad-leaved forest
ZHANG Nan1,2, FAN Chunnan1, CHEN Siyu3, ZHENG Jinping1*, GUO Zhongling1*
2019 No.04 [178-184][Article](160)[pdf 1496KB](111)
Path analysis between canopymorphological characteristics and growth form quality of Taxus chinensis var. mairei plantation at young age
OU Jiande1, WU Zhizhuang2
2019 No.04 [185-191][Article](145)[pdf 1327KB](99)
Effects of different planting matrices on the root growth of four roadside trees in Shanghai
YAN Wei1, 3, YANG Ruiqing1,3, HU Yonghong2, 3*
2019 No.04 [192-198][Article](149)[pdf 1592KB](108)
The fruit-xenia effects of Carya illinoensis pollination on C. cathayensis assisted by unmanned aerial vehicle(UAV)
CHENG Jianbin1,WANG Jibin1, WANG Nianjin1*,YAO Xiaohua2
2019 No.04 [199-202][Article](141)[pdf 1249KB](96)
A new ornamental crabapple cultivar ‘Luokeke Nüshi’
ZHANG Wangxiang1,2, ZHANG Long1, JIANG Hao1, FAN Junjun1, ZHOU Ting1, CAO Fuliang1
2019 No.04 [203-204][Article](162)[pdf 2018KB](114)