Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)1987 02

lw
STUDY OF NEW CLONES OF THE AEGEIROS POPLAR I. Nursery Testing
I. Nursery TestingWang Minxiu, Huang Minren, Lu Shixing,Xu Xizeng, Xu Nong & Wu Rongling
1987 02 [1-12][Article][PDF: 641 KB]
ULTRASTRUCTURE IN THE MINOR LEAF VEIN OF TWO CLONES OF THE AEGEIROS POPLAR
Fan Ruwen Huang Jinsheng(Department of Forestry)
1987 02 [13-17][Article][PDF: 396 KB]
A TEST OF CHITOSAN FOR THE IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF WRAPPING PAPER
Hong Zhuanzhen, Wu Peichen, Liu Xuebin,Zou Zhengxian & Yi Yonggang
1987 02 [52-57][Article][PDF: 570 KB]
SAWING SCHEME DRAWN UP BY COMPUTERS
Sun Youfu & Wang Wenhua
1987 02 [67-73][Article][PDF: 300 KB]