Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2003 01

lw
Effect of Hot-pressing Condition on Swelling Profile of Flakeboard
ZHOU Xiaoyan1,DAI Chunping2
2003 01 [1-5][Article][PDF: 400 KB]
Studies on Contents and Gum from Seeds of Gleditsia sinensis Lam.
JIANG Jianxin1,AN Xinnan1,ZHU Liwei2,ZHANG Weiming2
2003 01 [11-15][Article][PDF: 631 KB]
Effects of Rehabilitated Forest on Soil Structure Characteristics of Degraded Red Soil
LIU Yuanqiu1,XUE Jianhui1,DU Tianzhen2,YANG Jialin2
2003 01 [16-20][Article][PDF: 643 KB]
Research on Shrinkage and Fibre Saturation Point of Dendrocalamus hamiltonii
GUAN Mingjie,ZHU Yixin,ZHANG Qisheng
2003 01 [33-36][Article][PDF: 395 KB]
The Design of the System of Urban Green Management in Shenzhen
SONG Liping1,ZHU Weihua1,DING Shaojiang1,SHE Guanghui2
2003 01 [59-62][Article][PDF: 486 KB]
A Study on the Photosynthetic Characteristics of Liriodendron chinense
CHEN Hui,RUAN Honghua,HU Haibo,YE Jingzhong
2003 01 [72-74][Article][PDF: 427 KB]
Progress on the Mechanism of Somatic Embryogenesis of Plants and Research Trends
CHEN Jinhui,SHI Jisen*,ZHUGE Qiang,HUANG Mingren anjing ForestryUniversity,Nanjing 210037,China)
2003 01 [75-80][Article][PDF: 751 KB]
Review on Behavior Studies of the Pine Wood Nematode
YANG Zhende,ZHAO Boguang,GUO Jian
2003 01 [87-92][Article][PDF: 832 KB]