Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2018 04

Point pattern analysis on the distributions of large individuals of four dwarf bamboos
QIN Peng1,3, GU Qi1,2, WANG Shucong1, CAO Junjie1, WANG Fusheng1, SHI Peijian1*
2018 04 [39-45][Article][PDF: 2116 KB]
lw
Model construction and application of forest resource assets key auditcity
MA Renfeng, HOU Bo, DOU Simin, WANG Tengfei
2018 04 [46-52][Article][PDF: 1722 KB]
Effects of changes in land use and cover on carbon storage in the Three Gorges Reservoir Area
FAN Lihong1, ZHU Jianhua1,2*, LI Qi1, FENG Yuan1, XIAO Wenfa1,2
2018 04 [53-60][Article][PDF: 2610 KB]
Effects of low molecular weight organic acid on inorganic phosphorus fractions of typical temperate forest soils
CHEN Lixin1, LIANG Weiwei1, DUAN Wenbiao1*, LI Gang1, LI Yifei1, LI Shaoran1, MA Haijuan2
2018 04 [75-82][Article][PDF: 1321 KB]
Application of SNaPshot to detect SNP markers in Eucalyptus
ZHOU Changpin, WENG Qijie, GAN Siming, JI Hongxia, CHEN Shengkan, WANG Li, LI Fagen*
2018 04 [83-88][Article][PDF: 1870 KB]
Computational framework for mapping composite traits
WANG Jing1, ZHU Sheng2, LI Jiahui1, ZHANG Li1, ZHANG Meng1, JIANG Libo1*, HUANG Minren2, WU Rongling1
2018 04 [89-96][Article][PDF: 1735 KB]
SSR association analysis of Eucalyptus camaldulensis wind resistance and growth traits
SHANG Xiuhua, ZHANG Peijian, XIE Yaojian, LUO Jianzhong, LI Chao,WU Zhihua*
2018 04 [97-105][Article][PDF: 1402 KB]
Bioinformatics and expression analysis of BpTCPs in Betula platyphylla Suk.
DONG Jingxiang, REN Li, ZHANG Yuan, YANG Yang, HUANG Haijiao, LI Huiyu*
2018 04 [113-118][Article][PDF: 2507 KB]
Cloning and expression pattern of BpMYB21 from Betula platyphylla Suk.
SUN Lu1, YANG Jie1, WANG Siyao1, LI Xin1, LI Ying1, XU Zhiqiang1, ZHAN Yaguang1,2, YIN Jing1,2*
2018 04 [119-126][Article][PDF: 11380 KB]
Characteristic of urban expansion based on CA-SVM model
ZHANG Jie1,2, CAI Yitao2*, YANG Qiang3, HE Liheng3, CAO Xinqing4, HOU Lili2, ZHOU Mo2
2018 04 [148-152][Article][PDF: 2268 KB]
Spatial distribution of arbor forests in Altay Mountains based on Landsat date
ZHANG Jinglu, ZHANG Huifang*, DILIXIATI·Baoerhan, ZHU Yali, LEI Yajun
2018 04 [153-158][Article][PDF: 2168 KB]
Research progress on in vitro micropropagation of Fagaceae plants
DENG Xiaomei1,2, WU Qiaona1, LI Ruiping1, ZHAO Mengqiu1, LIN Jieying1, XI Ruchun1,2
2018 04 [171-180][Article][PDF: 1393 KB]
Study on leaf nutrient of Camellia oleifera in Jiangxi Province
HU Guozhu1,2, GAO Wei1*, XU Yixin3, GONG Chun1Symbol`@@, NING Boxuan2, XU Linchu1, YANG Funing4
2018 04 [193-197][Article][PDF: 1268 KB]