Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2020年3期

2020年3期 [0][Article][PDF: 710 KB]
Effects of three radiation protection agents on the 60Co?γ radiation irradiated freesia
MIN Kelian1, WANG Dan1, ZHAN Xiaodie1, CHEN Min1, YUE Haiyan1, HE Yi1, LIU Liang1, LI Qing2, XIANG Yi2, LI Jianwei2
2020年3期 [11-18][Article][PDF: 1225 KB][HTML]
Effects of GA3 on dormancy release, endogenous hormones levels and sugar metabolism in Paeonia lactiflora ‘Da Fugui’
JIANG Nannan1,2, ZHANG Qixiang1, WANG Yuan3, SUN Yin2, FANG Yifu2, XU Jinguang2
2020年3期 [26-32][Article][PDF: 1316 KB][HTML]
lw
Anatomical and transcriptomic analysis of bamboo rhizome internode growth
XIANG Yu, DING Yulong, ZHANG Chunxia, WEI Qiang
2020年3期 [33-40][Article][PDF: 2494 KB][HTML]
Genome?wide identification and expression analysis of GeBP transcription factor gene family in moso bamboo
SHAN Xuemeng, YANG Kebin, SHI Jingjing, ZHU Chenglei, GAO Zhimin
2020年3期 [41-48][Article][PDF: 2926 KB][HTML]
Cloning and stress response of the JrERF2⁃2 gene from Juglans regia
LIU Yumei1, ZHAO Huanyuan1, CUI Maokai1, WANG Tianyu1, GAO Xiangqian1, YANG Guiyan1,2
2020年3期 [58-64][Article][PDF: 2550 KB]
Genetic variation in growth traits at different sites and correlationship among growth traits and leaf traits of Section Aigeiros clones
ZHANG Xiaoyan1, JI Xinyue1, WANG Lei2, ZHANG Qiwen1, NERVO Giuseppe3, LI Jinhua1
2020年3期 [65-73][Article][PDF: 1459 KB]
Photosynthetic characteristics of grafted plants of different Carya illinoinensis varieties
TANG Wenhua1, DOU Quanqin2, PAN Pingping1, JI Yanhong1, XIE Yinfeng1
2020年3期 [81-88][Article][PDF: 625 KB]
Effects of salt stress on seed germination and seedling growth of Cornus florida
WANG Haowei, YANG Ling, LU Qiang, FU Xiangxiang
2020年3期 [89-94][Article][PDF: 823 KB][HTML]
Screening of indigenous phosphate?solubilizing bacteria from Liquidambar formosana Hance rhizosphere and its potential applications for improving plant growth
SONG Juan1, XU Guofang2, ZHAO Xing3, YAO Yao3, YANG Xuexiang3, TANG Ronglin3, CUI Jiawang1, CHEN Fengmao1, REN Jiahong2
2020年3期 [95-104][Article][PDF: 1321 KB][HTML]
First report of Aphelenchoides rotundicaudatus in China
SONG Yating1, WANG Lichao1, SUN Shouhui2, CHEN Fengmao1
2020年3期 [105-110][Article][PDF: 613 KB]
The allocation of nutrient elements among plant communities in estuary of Huaihe River in Hongze Lake
DING Lihua1, GU Yan1, LUO Kangning1, XU Zhiming2, LIU Maosong1
2020年3期 [111-118][Article][PDF: 1028 KB][HTML]
Ecological stoichiometry characteristics of Larix principis?rupprechtii plantations at different ages
JI Panpan, ZHANG Jianfei, ZHANG Yuzhen, HUANG Xuanrui, ZHANG Zhidong
2020年3期 [126-132][Article][PDF: 1073 KB][HTML]
Estimation of wood basic density in a Pinus elliottii stand using Pilodyn and Resistograph measurements
DING Xianyin1,2, TAO Xueyu1,2, DIAO Shu1, LUAN Qifu1, JIANG Jingmin1
2020年3期 [142-148][Article][PDF: 623 KB][HTML]
Predicting the impact of future climate change on the distribution patterns of Toona ciliata var. pubescens in China
HUANG Honglan1,3, ZHONG Wogu2, YI Deping1, CAI Junhuo3, ZHANG Lu3
2020年3期 [163-170][Article][PDF: 2502 KB][HTML]
Study on the influence of Ecological Poplar Withdrawal on the landscape pattern of Dongting Lake wetland
LU Hongwang1, HU Wenmin1, SHE Jiyun1, ZENG Wen1, SONG Yabin2
2020年3期 [171-178][Article][PDF: 1144 KB][HTML]
Post?evaluation of urban river open space landscape restoration:a case study of the eastern part of the Inner Qinhuai River in Nanjing
CAO Jiajie1, WANG Jie1, WU Xiangchong2, DING Changhui1, WANG Weixi1, WANG Hao1
2020年3期 [195-201][Article][PDF: 579 KB][HTML]
Effects of biogas slurry and biochar on oribatida density in poplar plantation
LONG Qiuning1, WANG Runsong1, XU Hanmei1, CAO Guohua2, SHEN Caiqin2, RUAN Honghua1
2020年3期 [211-215][Article][PDF: 662 KB][HTML]
A new cultivar of blueberry ‘Zhaixuan 4’
WANG Xiaomin1, WU Wenlong1, LYU Lianfei1, ZHANG Chunhong1, YANG Haiyan1, HUANG Zhengjin1, ZHAO Huifang1, LI Weilin2
2020年3期 [225-226][Article][PDF: 680 KB][HTML]
A new cultivar of blueberry ‘Zhaixuan 7’
YANG Haiyan1, WU Wenlong1, LYU Lianfei1, ZHANG Chunhong1, HUANG Zhengjin1, WANG Xiaomin1, ZHAO Huifang1, LI Weilin2
2020年3期 [227-228][Article][PDF: 671 KB][HTML]