Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2008 05

lw
The construction techniques and strategies of riparian shelterbelt systems surrounding Taihu Lake watershed
XUE Jian-hui, RUAN Hong-hna, LIU Jin-gen, ZHOU Yan, WANG Shao-jun
2008 05 [13-18][Article]
Analysis of material flow and energy flow in forest logging system
ZHAO Chen1, WANG Da-ming1, ZHANG Zheng-xiong2
2008 05 [37-40][Article]
Research on self-organization characters in forest resource system
LIU Yi1,2, SHE Guang-hui1*, LIU An-xing3, ZHANG Guo-jiang3
2008 05 [51-55][Article]
RAPD analysis of population genetic diversity of Tamarix chinensis in Yellow River delta
ZHAO Jing-kui1, 4, XU Li-an1*, XIE He-feng2, ZHAO Da-yong3, HUANG Min-ren1
2008 05 [56-60][Article]
Characteristic analysis of AUG context in poplar genes
SHAN Wen-juan1, ZHOU Meng1,2, WEI Wei1, TONG Chun-fa1, SHI Ji-sen1*
2008 05 [61-64][Article]
The effect of water stress on mesophyll cell ultrastructure of Ginkgo
WANG Gui-bin1, CAO Fu-liang1, JING Mao2, HAO Ming-zhuo1
2008 05 [65-70][Article]
Annual production and turnover rate of fine roots in poplar plantations in north of Jiangsu
WANG Liang-gui1, ZHU Qiang-gen2, ZHANG Huan-chao2*, WANG Yi-kun2, YANG Li2
2008 05 [76-80][Article]
The effects of wood-gypsum ratio, water-gypsum ratio and temperature on the properties of the gypsum sawdust board
LUO Jia-yan1, HAN Zheu-hua1, DENG Yu-he1, ZAI De-xin2, LEI Wen2, XUAN Ling1, ZHOU Mei1
2008 05 [89-94][Article]
Preparation of polyester polyols from acidic oil
HE Qin-ling, FU Yun-tao, CONG He-lei, LIN Zhong-xiang*
2008 05 [95-98][Article]
Researches on estimation method of forest carbon sequestration
GU Kai-ping1, ZHANG Kuo1, ZHANG Li-xia1,2
2008 05 [105-109][Article]
Studies on pollen germination and cryopreservation method in different species of Catalpa
WANG Gai-ping, PENG Fang-ren*, XU Tao, SHANG Yang-juan, ZHANG Chun-xia
2008 05 [123-126][Article]
Artificial pollination test and analysis of hybrid seed of Catalpa bungei
HAO Ming-zhuo, PENG Fang-ren*, WANG Gai-ping, ZHU Zhen-xian, CEN Xian-chao, XU Tao
2008 05 [131-134][Article]
Review on the structure of plant mycorrhiza
ZHENG Ling, WU Xiao-qin*
2008 05 [135-139][Article]
Effects of soil fauna on plant litter decomposition in forests
ZHANG Jing, WANG Shao-jun, RUAN Hong-hua*
2008 05 [140-144][Article]
Water characteristics of highway asphalt pavement runoff
YU Ai-hua, SHI Di, ZHAO Chen*
2008 05 [149-152][Article]