Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)1988 03

lw
SELECTIONS AND CLASSIFICATIONS OF QUALITATIVE INDEX OF PINUS ELLIOTTII SEEDLINGS
Huang Bao long (Nanjing Forestry University)Liu Cheng lin
1988 03 [15-23][Article][PDF: 484 KB]
A STUDY ON 3GW-30 HIGH RANGE SPRAYER MOBILE
Jiao Enzhang Zhang Yiquan Wang Xianfeng(Nanjing Foresty University)
1988 03 [39-44][Article][PDF: 336 KB]
LIGNIN DISTRIBUTION IN WHEAT STRAW FIBER AS DETERMINED BY SEM-EDXA TECHNIQUE
Zhai Haumin Lee Zhbngzhang Chen MinzhbngLi Yongjin Huang Jinsheng
1988 03 [45-51][Article][PDF: 493 KB]
A STUDY OF WOOD CELLULAR PLYWOOD
Cheng Guoyi Cang Wan Jiang Huatang & Fan Danian
1988 03 [72-78][Article][PDF: 336 KB]
A STUDY ON THE CONTROL THRESHOLD OF DENDROLIMUS PUNCTATUS WALKER
Ge Qingjie, Guan Liqiao, Li Zhouzhi & Xue Xianqing (Nanjing Forestry University)Zhou Xugeng
1988 03 [94-100][Article][PDF: 363 KB]
SEM APPLICATION TO THE RESEARCH OF STRUCTURE OF PAPER
Ye Xiaochun Chen Minzhong Can Xuchua
1988 03 [107-109][Article][PDF: 186 KB]
CHEMICAL EQUILIBRIUM AND ECOLOGICAL EQUILIBRIUM
Xu Xinghan (Nanjing Forestry University)Zhuang. Junhao
1988 03 [110-112][Article][PDF: 2800 KB]