Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2008 04

lw
Effect of water depth gradient on the growth and nutrient removal abilityof Potamogeton malaianus Miq. in Taihu Lake
LIU Wei-long1,2, HU Wei-ping2, ZHAI Shui-jin2,3, CHE Qiao2,3, HAN Hong-juan2,3
2008 04 [11-16][Article][PDF: 5409 KB]
Analysis of soil physical and chemical properties of riparian zone along Qinhuai River
LI Dong-lin1,2, HAN li1, RUAN Hong-hua1, ZHANG Ji-lin2
2008 04 [17-22][Article][PDF: 5885 KB]
Ultraviolet-visible spectroscopic characteristics of soil water-soluble organic matter with an elevation gradient in Wuyi Mountain
ZHOU Yan1, FU Li-na1, RUAN Hong-hua1*, XU Xian-gen1, WANG Jia-she2, FANG Yan-hong2, WU Yan-yu2, XU Zi-kun2
2008 04 [23-27][Article][PDF: 4072 KB]
Differences of leaf traits between pioneer and non-pioneer tree species in early succession stage of tropical montane rain forest
ZHANG Ming1,2, LIU Fu-de1, WANG Zhong-sheng1, AN Shu-qing1*, WANG Wen-jin3, SONG Chang-hong4, ZHENG Jian-wei1, YANG Wen-jie1
2008 04 [28-32][Article][PDF: 4480 KB]
The growth correlation among ages of Pinus elliottii var. elliottii× P. caribaea var. hondurensis F1 hybrids and its early selection
ZHANG Ying-zhong1, ZHAO Fen-cheng1, LI Fu-ming2, ZHONG Sui-ying2, CAI Jian1, LIN Chang-ming2, SITU Rong-gui2, PEN G Guan-ming2, WU Hui-shan1
2008 04 [33-37][Article][PDF: 4398 KB]
Spatial variability of soil organic carbon and total nitrogen based on small watershed scale
LI Hai-dong1,2, LIN Jie1, ZHANG Jin-chi1*, ZHANG Xiao-qing1, ZHANG Li3, WANG Zhen1
2008 04 [38-42][Article][PDF: 4294 KB]
Characteristics of biomass and root distribution of Pinus massoniana with different dominance
ZHANG Zhi-jun1, WANG Yan-hui1*, YU Peng-tao1, YUAN Yu-xin2, LI Zhi-yong1, ZHANG Guo-zeng3, LIU Ying-gen4
2008 04 [71-75][Article][PDF: 4387 KB]
The growth response of Hydrilla verticillata to sediment type and density
JIANG Jin-hui1,2, ZHOU Chang-fang1,2, AN Shu-qing1,2*, GUAN Bao-hua2, CAI Ying2
2008 04 [76-80][Article][PDF: 3830 KB]
Analysis of volatile compounds from the fresh flowers of Osmanthus fragrans var. thunbergii and O. fragrans var. latifolius by SPME and GC-MS
YANG Xue-yun1,2, ZHAO Bo-guang1*, LIU Xiu-hua1, YANG Zhen-de3, ZHAO Chun-rong1, YU Jia1
2008 04 [86-90][Article][PDF: 2980 KB]
Tissue culture and plant regeneration of Laurocerasus caroliniana Ait.
SU Jing, TANG Geng-guo *, WANG Guang-ping, LIU Ya-shuai
2008 04 [98-100][Article][PDF: 2476 KB]
Diversity of Heteroptera in different plantation communities in Yuanmou Arid-hot Valley
CHEN Yan-lin, LI Qiao*, ZHOU Xing-yin, HU Yan-hong, XIONG Zhong-ping, BEI Rong-ta, YIN Li-hong
2008 04 [105-107][Article][PDF: 2243 KB]
Study on thaw settlement behaviour of artificial freezing soil
WANG Xiao-bin, YANG Ping*, ZHANG Ting
2008 04 [108-112][Article][PDF: 4038 KB]
Study on rotors’ profiles of three screw pump using vector algebra
ZHENG Mei-sheng1, WANG Zhao-wu1, WANG Fang1, CHENG Fei2
2008 04 [116-120][Article][PDF: 2645 KB]
Study on triaxial forces sensor of octagonal ring
XU Lin-yun, LIU Jun, LI Zhao-chun
2008 04 [121-124][Article][PDF: 3627 KB]
Study on preparation and application of rice straw carbon
ZHOU Jian-bin1, DENG Cong-jing1, CHEN Jin-lin2, ZHANG Qi-sheng3*
2008 04 [128-130][Article][PDF: 2523 KB]
Study on the fauna and diversity of Odonata insects in Zijin Mountain of Nanjing
YU Wei-yan1, LI Zhao-hui1, SONG Dong-jie1, HUANG Cheng2, YANG Xia1, YUAN Xiao-jing1, ZHOU Jun1
2008 04 [139-142][Article][PDF: 3127 KB]
The effects of polyamines on formation of female flowers in derooted seedlings of Cucumis sativus L. in vitro
HUANG Zuo-xi1,2, XIE Yin-feng1, XU Wei1, WANG Fang1,2, DUAN Hui-guo1,2
2008 04 [147-150][Article][PDF: 3349 KB]
Study on assessment index system for the ecological benefit of public welfare forest in Shanghai
SHEN Lie-ying1,2, WANG Qiu-lai1, LU Xue-he1, SHE Guang-hui1*
2008 04 [151-153][Article][PDF: 2255 KB]