Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2010 04

lw
The activities and integrated evaluation of soil enzymes of different agroforestry patterns of Ginkgo biloba L.
WANG Guibin1 , CAO Fuliang1 , CHENA Peng2 , CHEN Lei1 , DAI Biao1 , LI Qun3
2010 04 [1-6][Article][PDF: 1142 KB]
Forest carbon dynamics in Guangdong province
YE Jinsheng1, SHE Guanghui2*
2010 04 [7-12][Article][PDF: 842 KB]
Clone and functional prediction of SRNase promoter regions in Chinese pear
WUYUNTana1,2, LIU Xueying1, LI Zhenguo3
2010 04 [21-25][Article][PDF: 1397 KB]
Regional test for superior family of Chinese fir in Zhejiang province
FAN Lin1, JIANG Bo2*, SHEN Aihua2, HONG Changduan2, ZHANG Pushan3, DAI Guofa3
2010 04 [31-36][Article][PDF: 709 KB]
Study on mechanical properties of modified veneer
XU Bin1, ZHANG Qisheng1*, JIANG Shenxue1, ZHOU Jianhua2
2010 04 [37-41][Article][PDF: 1083 KB]
Study on antifatigue performance of bamboo/wood composited panel
ZHANG Xiaodong1, CHENG Xiucai2, BAN Lei1
2010 04 [42-44][Article][PDF: 406 KB]
Effect of heating knife on thick veneer quality during longitudinally slicing
CAO Pingxiang, WANG Baojin, LI Weiguang, GUO Xiaolei, DING Jianwen
2010 04 [45-48][Article][PDF: 540 KB]
Effect of recombinant xylanase pretreatment on bleachability of wheat pulp
YOU Jixue, ZHU Liuqing, LIAN Zhinan, OUYANG Jia*
2010 04 [57-60][Article][PDF: 778 KB]
Experimental research on the frost heave behavior of shallow top soil
ZHANG Ting1, YANG Ping1*, WANG Xiaobin2
2010 04 [65-68][Article][PDF: 685 KB]
The screening of Beauveria bassiana strain with high virulence to Hylobitelus xiaoi Zhang
WANG Lina1, TANG Yanlong1, LI Dong2, WEN Xiaosui3*, SHI Mingqing3, HE Xiao long2
2010 04 [74-78][Article][PDF: 751 KB]
The relation of crown structure with poplar canker under different stand density
HUANG Fenglong1,2,3, JIAO Yijie1, DING Hui4, FAN Junfeng3, LIANG Jun1*
2010 04 [79-82][Article][PDF: 562 KB]
A study on the ecohydrological characteristics of the secondary evergreen broadleave forest in Miaoshanwu Nature Reserve
KONG Weijian1, ZHOU Benzhi1*, AN Yanfei1, WANG Gang1, WANG Xiaoming1, XU Sheng hua2
2010 04 [87-92][Article][PDF: 1111 KB]
Study on the means of regionalization and organization for forest ecosystem management in Huangfengqiao forest farm
ZEN Qunying1, ZHOU Yuanman1, LI Jiping2, LUO Liping3, LIU Suqing1*
2010 04 [102-106][Article][PDF: 667 KB]
Spatial structure of scenic forest of Liquidamabar formosana in Nanjing Zijin Mountain
DENG Songqiu, YAN Jiafeng, GUAN Qingwei*
2010 04 [117-122][Article][PDF: 798 KB]
Geodatabase construction and evaluation of landscape pattern indices for Qin Lake wetland based on 3S technology
CAO Lin1, SHE Guanghui1*, WEN Xiaorong1, CAO Furong2, LI Fengfeng1, ZHANG Yujiao1
2010 04 [140-144][Article][PDF: 1238 KB]
Study on the niche of the dominant tree species in the evergreen broadleave forest in Fengyangshan
GAO Junxiang1, LU Xiaozhen1*, MA Li1, HU Shaoqing2, ZHOU Lifei3, MA Yi3
2010 04 [157-160][Article][PDF: 568 KB]
Evaluation of forest ecological security for island
WEI Bin, YANG Xiaosheng*, WU Ming, XIAO Jianghua
2010 04 [161-164][Article][PDF: 691 KB]
Adaptability evaluation of shelterforest trees in Shanghai coastal area
HAN Yujie1, SUN Haijing2, ZHU Chunling1, HUI Xiaoping1
2010 04 [165-168][Article][PDF: 630 KB]
Taxonomic aspects and intrageneric grouping of Bursaphelenchus
Helen Braasch1, GU Jianfeng2, Wolfgang Burgermeister3
2010 04 [173-174][Article][PDF: 175 KB]
Bursaphelenchus spp.transmitted by Monochamus alternatus and M.saltuarius distributed in Korea
Hyerim Han, SangHyeon Koh, BoYoung Han, YeongJin Chung, SangChul Shin
2010 04 [175-175][Article][PDF: 127 KB]
2010 04 [176-176][Article][PDF: 197 KB]