Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2013 05

lw
Changes of Ca2+ level and soluble sugar content in cells of Ilex L. leaflets under low temperature stress
ZHAO Mingming1, ZHOU Yuhua2, PENG Fangren1*, HAO Mingzhuo1, LIANG Youwang1, REN Ying3, HUA Hong3
2013 05 [1-5][Article][PDF: 2070 KB]
TabZIP transferred Betula platyphylla generation and salt tolerance analysis
LI Yuanyuan1,YANG Guang1,WEI Rui1,SUN Yanshuang1,GUO Yuhua2, ZHANG Ruiping1,LIU Guifeng1*
2013 05 [6-12][Article][PDF: 1890 KB]
A comprehensive evaluation of salt resistance in three clove varieties by the fast fluorescence transient parameters
ZHANG Huihui, ZHANG Xiuli, WANG Juan, TIAN Ye, LI Xin, HU Juwei, SUN Guangyu
2013 05 [13-19][Article][PDF: 1601 KB]
Culture in vitro and rapid propagation techniques of buds and leafs in Camellia oleifera
YUAN Deyi, FAN Xiaoming, TAN Xiaofeng, ZENG Yanling, TANG Jing, YANG Ya
2013 05 [35-39][Article][PDF: 2057 KB]
Numeric and structural characteristics of Cerasus serrulata population around the highelevation wetlands of Dayangshan
LI Meng1, YAN Bangxiang2, ZHAO Changgao3, XU Hongfeng3, LI Shaoxin1, YI Xiangui1, WANG Xianrong1
2013 05 [40-44][Article][PDF: 1390 KB]
Effect of mixed operating in Moso bamboo(Phyllostachys edulis) forest on soil labile carbon pool and carbon management index
DU Manyi1, FAN Shaohui1*, LIU Guanglu1, QI Lianghua1, TANG Xiaolu1, XIAO Fuming2
2013 05 [49-54][Article][PDF: 1437 KB]
Spatiotemporal distributions of soil carbon and nitrogen under the four riparian zones in the Dianchi Lake
WANG Shaojun, CAO Zilin, LI Xiaoying, LIAO Zhouyu, HU Binghui, NI Jie
2013 05 [55-59][Article][PDF: 1451 KB]
Study on optimal goal programming of the countylevel forest comprehensive benefit based on AHP
XU Da1,LIU Anxing1,WENG Weisong1,WEN Xiaorong2,TAN Ying1
2013 05 [70-74][Article][PDF: 1399 KB]
Morphological and molecular identification of Metasequoia red blight
CHI Mingqiang1, WANG Yan2, YE Jianren1*, ZHANG Yuefeng2
2013 05 [75-80][Article][PDF: 2680 KB]
The variation of stand structure of Pinus thunbergii forest after the invasion of Bursaphelenchus xylophilus
WU Chuping1, YE Jihua2,ZHANG Jun1, SHEN Aihua1, ZHU Jinru1, YING Baogen3, YUAN Weigao1, JIANG Bo1
2013 05 [81-86][Article][PDF: 1538 KB]
Influencing factors of bearing properties of dowel parallel to grain of recombinant bamboo
REN Haiqing1, LI Xiazhen12, ZHONG Yong1, XU Ming3
2013 05 [103-107][Article][PDF: 1477 KB]
Comparison of microstructure of secondary phloem in Liriodendron
WANG Feng, PAN Biao*, LI Yile, Takao ITOH
2013 05 [113-118][Article][PDF: 2545 KB]
The research progress of the pattern formation and gene regulation mechanism in plant embryogenesis
WANG Pengkai, SHI Jisen, ZHANG Yanjuan, WU Shuang, CHEN Jinhui*
2013 05 [134-138][Article][PDF: 1374 KB]
Research progress of downdraft biomass fixedbed gasifier
MA Zhongqing, ZHANG Qisheng*, ZHOU Jianbin, ZHANG Yimeng
2013 05 [139-145][Article][PDF: 1526 KB]
Research progress on polyphenols from Juglans plants
ZHOU Ye1,2, WANG Wei1, WANG Chengzhang2, PEI Dong1*
2013 05 [146-152][Article][PDF: 1461 KB]
Genetic relationship of 34 Tillandsia plants using SRAP marker
SU Jing1,LI Yuping2,TANG Gengguo3
2013 05 [153-156][Article][PDF: 1623 KB]
Analysis of chromosome karyotypes in Phoebe neurantha and P. bournei
LIU Yuxiang1,SONG Xiaochen2,JIANG Xiangmei1,2*
2013 05 [157-160][Article][PDF: 1407 KB]
Improvement bondability of poplar veneers by atmospheric pressure plasma discharge treatment
ZHANG Rong, ZHOU Xiaoyan*, TANG Lijuan, YANG Xuehui, CHEN Zhao, ZHOU Ping
2013 05 [169-171][Article][PDF: 1310 KB]