Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2014 02

Research on hygroscopicity of laminated bamboo-bundle veneer lumber
DENG Jianchao, CHEN Fuming, WANG Ge*, QIU Yaxin, ZHANG Dan, CHENG Haitao
2014 02 [1-5][Article][PDF: 1571 KB]
Tensile mechanical properties of fiber sheaths microdissected from moso bamboo
AN Xiaojing, WANG Hao, LI Wanju, WANG Hankun, YU Yan*
2014 02 [6-10][Article][PDF: 1637 KB]
lw
Finite element analysis for end-pressure of finger-jointed lumber
HE Sheng1,LIN Lanying1*,FU Feng1,CAO Pingxiang2
2014 02 [16-20][Article][PDF: 1601 KB]
Cloning and expression analysis of PeSCL6 gene in Phyllostachys edulis Carr.
CHEN Dongliang1,2, PENG Zhenhua1,3, GAO Zhimin1*
2014 02 [43-46][Article][PDF: 2220 KB]
Characterization of microsatellites in coding genes and functional analysis of these genes in pines
KONG Fanming, WANG Xiaolong, CHEN Yingnan, LI Shuxian, XU Jin, YIN Tongming*
2014 02 [47-51][Article][PDF: 2808 KB]
Induction techniques of adventitious shoot from callus of Cyclocarya paliurus in vitro
NGUYEN ThiXuyen1,2,FANG Shengzuo1*,SHANG Xulan1,YANG Wanxia1
2014 02 [52-56][Article][PDF: 2156 KB]
A study on stand growth process for three dominant forest types in Changbai Mountain
LIU Yang1,2, KANG Xingang1*, GUO Yanrong3, TIE Niu2, GAO Xiang4, ZHAO Dongning4
2014 02 [63-67][Article][PDF: 1340 KB]
Effect of tree structure on light distribution and yield and quality of Castanea mollissima Bl.
XIONG Huan,GUO Sujuan*,PENG Jingjing,ZOU Feng,LI Guanghui,LYU Wenjun,XIE Peng
2014 02 [68-74][Article][PDF: 6691 KB]
Influence of transgenic Populus simonii×P.nigra on soil microbial community
LI Haifeng1, LIU Yan2, KANG Ying1, WANG Qiuyu1*
2014 02 [75-80][Article][PDF: 1705 KB]
Soil organic matter and nutrient contents and integrated evaluation of them under three typical planted forests in south China
LIU Feipeng1, CHU Shuangshuang2, PEI Xiangyang2,MO Luojian3, CHEN Jieying2,ZENG Shucai2*
2014 02 [81-85][Article][PDF: 1369 KB]
The variation characteristics of sap flow of Chinese fir in the Yangtze River Delta
LIU Xin, ZHANG Jinchi*, WANG Chunlin, ZHUANG Jiayao, HAN Cheng, GU Zheyan, YANG Zhihua
2014 02 [86-92][Article][PDF: 1794 KB]
A study on characteristics of rainfall redistribution in Quercus acutissima forest in the hilly areas of southern Jiangsu province
HAN Cheng, ZHANG Jinchi, ZHUANG Yilin,ZHUANG Jiayao*,LIU Xin,YANG Zhihua,GU Zheyan
2014 02 [93-98][Article][PDF: 1668 KB]
Processing method of integrated navigation data for forestry robot
ZHENG Jiazhu1,SHI Xingxi2,CHEN Honghua1
2014 02 [128-132][Article][PDF: 1457 KB]
Analysis of multi-factor influence on droplet size distribution of hollow cone nozzle
HU Guiqin1,XU Linyun1*,ZHOU Hongping1,CUI Yemin2
2014 02 [133-136][Article][PDF: 1333 KB]
Political and efficient study about new construction land compensation fee based on window analysis
HU Yiqi1, JIN Xiaobin1*, ZHANG Zhihong1,2, CHEN Lian3, DING Ning1, ZHOU Yinkang1
2014 02 [141-146][Article][PDF: 1433 KB]
The mechanism of plant roots reinforcement on soil
LU Guihong1,2,3, YANG Shun 1,2,3, WANG Jun1,2,3, OU Guoqiang1,2*
2014 02 [151-156][Article][PDF: 1412 KB]
Synthesis of triazole compounds and evaluation of their antimicrobial activities
YAN Lele1 ,LIU Xingping1*,CHENG Kanghua2,LI Jing1
2014 02 [161-164][Article][PDF: 1316 KB]
In vitro leave culture of broad leaf evergreen rhododendron and its regeneration of adventitious buds
LYU Xiuli1, WEI Xiangying2, YIN Lijuan1, HUANG Fang1, ZHANG Chunying1*
2014 02 [165-168][Article][PDF: 1869 KB]
Measurement and analysis on understory light environment and canopy structure of Pinus tabulaeformis plantation in the Taiyue Mountain
ZHANG Yanlei1,KANG Fengfeng1,HAN Hairong1*,YIN Xuezhe1,CHENG Xiaoqin1,LI Yong1, ZHOU Bin1,LIU Ke1, SUN Jingjun2
2014 02 [169-174][Article][PDF: 1521 KB]
Fine roots biomass and its dynamics of Larix olgensis plantation
ZHENG Jinping, FAN Chunnan, GUO Zhongling*,YANG Baoguo, YUE Long, LIU Shiling
2014 02 [175-180][Article][PDF: 1457 KB]
Three new cultivars of Osmanthus fragrans
Xiang Qibai,Wang Xianrong,Liu Yulian
2014 02 [181-182][Article][PDF: 4511 KB]