Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2015 06

2015 06 [0][Article][PDF: 338 KB]
Rapid diagnostic methods for Phytophthora tentaculata using LAMP
DAI Tingting1,2, KANG Zhenye1,2, WU Xiaoqin1,2
2015 06 [1-6][Article][PDF: 1966 KB]
The application of DNA barcoding identification kit technology to Monochamus Dejean
CHEN Mengyi1,2, XU Mei3, QIAN Lu3, AN Yulin3, HAO Dejun1,2*
2015 06 [7-11][Article][PDF: 2811 KB]
lw
Investigations on blight disease of Zelkova schneideriana and pathogen identification
LIU Kancheng1,XU Wei1,YU Shijun2,LI Ying2,HAN Zhengmin1*
2015 06 [24-28][Article][PDF: 2835 KB]
Genetic transformation and functional analysis of the SAMT gene in Chimonanthus praecox
PANG Hongdong1, 2, XIANG Lin3, ZHAO Kaige1, LI Xiang1,YANG Nan1, CHEN Longqing1*
2015 06 [29-34][Article][PDF: 1943 KB]
Cytological mechanism of unreduced 2n pollen formation in Populus euphratica
ZHAO Chenguang, LI Yanjie, ZHANG Pingdong*, KANG Xiangyang
2015 06 [40-44][Article][PDF: 2786 KB]
Effects of NaCl treatment on the growth, salt tolerance and flavonoids accumulation in Ginkgo biloba suspension cells
CHEN Ying1,2, LUO Yongya1,2, QIU Nafei1,2, WANG Ruiqi1,2, SHENG Lili1,2, CAO Fuliang1,3
2015 06 [45-50][Article][PDF: 1856 KB]
Drought resistance analysis of Nitraria billardieri seedlings
LU Lu1, ZHANG Jingbo2, CHEN Jinhui1, ZHOU Yanwei1, CHENG Tielong1*
2015 06 [51-55][Article][PDF: 2221 KB]
Annual variation of soluble tannin in the fruits and leaves of persimmon
HAN Weijuan1,2, LI Jiaru1,2, LIANG Yuqin1,2, LI Huawei3, LI Chang1,2, FU Jianmin1,2*
2015 06 [61-66][Article][PDF: 1984 KB]
Root biomass of the Chinese fir at different ages and its compatible models
TU Hongtao1, WAN Jie2, SUN Yujun1*, MEI Guangyi1, LIU Suzhen1
2015 06 [81-86][Article][PDF: 1793 KB]
Biomass allocation in relation to stand density in Pinus tabuliformis plantation
JIA Quanquan, LUO Chunwang, LIU Qijing*, LIU Liting, LI Junqing
2015 06 [87-92][Article][PDF: 1855 KB]
Effects of eco-mat and super absorbent polymers on forest in waste sand and gravel pit sites
YU Dandan, JIA Liming, JIA Zhongkui*, MA Lüyi, LI Mei
2015 06 [99-104][Article][PDF: 1516 KB]
Detection on dynamic viscoelasticity of full-size wood composite panels
GUAN Cheng1, ZHANG Houjiang1*, ZHOU Lujing1, LIN Wei2
2015 06 [131-136][Article][PDF: 1669 KB]
Liquefaction conditions optimization of peanut shell by phenol using response surface analysis
ZHOU Ying,LI Zicheng,SHEN Da,ZHAO Guomin,SHEN Weijie, ZHOU Xiaoyan,HAN Shuguang*
2015 06 [137-142][Article][PDF: 1863 KB]
Curing mechanism of urea-formaldehyde under ambient temperature
CHEN Yuzhu, FAN Dongbin, QIN Tefu,CHU Fuxiang*
2015 06 [169-172][Article][PDF: 1500 KB]
Land-use/cover spatial-temporal change characteristic in Yan'an region
HE Liheng1,2, JIA Zirui2, WANG Zhijie1
2015 06 [173-176][Article][PDF: 2126 KB]
Investigation of terahertz spectra of chlorophyll
JIANG Ling1, YU Jiangping1, XU Yutian1, LI Chun1, SUN Haijun2, XU Li2, LIU Yunfei1*
2015 06 [181-184][Article][PDF: 1730 KB]
Analysis of growth traits and photosynthetic characteristics of Bombax ceiba among different provenances
NI Jianzhong1, WANG Wei1, YU Shujun2, HE Manmei1, ZHANG Jifang1, DAI Seping1*
2015 06 [185-189][Article][PDF: 1490 KB]
2015 06 [190-198][Article][PDF: 1300 KB]