Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2016 03

2016 03 [0][Article][PDF: 325 KB]
Effects of light intensity on the growth of Camptotheca acuminata seedlings and camptothecin contents
ZHOU Xin1, WANG Guibin1*, LIU Lin1, CAO Fuliang1, ZU Yuangang2
2016 03 [9-14][Article][PDF: 1514 KB]
Effects of temperature on the growth and camptothecin contents of Camptotheca acuminata
WANG Guibin1, ZHOU Xin1, LIU Lin1, CAO Fuliang1, ZU Yuangang2
2016 03 [21-25][Article][PDF: 1466 KB]
lw
Hyperspectral response and light response of the Populus×euramericana ‘Neva' under different nitrogen nutrition levels
WANG Xinmei1, MOU Hongxiang1*, YANG Kewei1, ZHAO Xue1,SUN Xiao1, CHENG Zhiqing2,WANG Hesong3,4
2016 03 [70-74][Article][PDF: 1891 KB]
Dynamics of Poyang Lake watershed landscape pattern
REN Qiong1,2,TONG Guangchen1, ZHANG Jinchi1*
2016 03 [94-100][Article][PDF: 2532 KB]
Implementation and analysis of multi-angle hyperspectral observation system for forest canopy
ZHANG Qian1, JU Weimin1*, YANG Fengting2, CAO Lin3, FENG Yongkang1
2016 03 [101-107][Article][PDF: 2636 KB]
Investigation of strain of gradient density interface of plywoodusing digital speckle correlation method
GUAN Mingjie1,2, FU Xiangfei1, LI Junbiao1, SUN Fengwen1,2,3, YOU Jian4
2016 03 [115-120][Article][PDF: 3331 KB]
Effect of nanomaterials on the abrasion resistance and hardness of water-based wood coating
YU Jiahao1,XU Jianfeng1*, ZHU Weidong2,ZHANG Mingzhi1,LONG Ling1
2016 03 [121-126][Article][PDF: 1689 KB]
Research status and prospect of nature fiber reinforced polymer composites
HUANG Runzhou1,2, MAO Haiyan1,MEI Changtong1, XU Xinwu1, WU Qinglin2
2016 03 [163-169][Article][PDF: 1946 KB]
Review on forest carbon sequestration counting methodology under global climate change
WANG Weifeng,DUAN Yuxi*,ZHANG Lixin,WANG Bo,LI Xiaojing
2016 03 [170-176][Article][PDF: 1469 KB]
Changes of inhibitory activity during stratification in Davidia involucrata seeds
QIAN Cunmeng, JIANG Zhou, ZHOU Jian, DAI Song, SU Youyi, LI Shuxian*
2016 03 [188-192][Article][PDF: 1370 KB]