Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 02

lw
2019 02 [0-0][Article]
Anther development and floral morphology characteristics of Bambusa oldhami ‘Xia Zao' ZSX
LIN Shuyan1,2,FU Huajun1,3, WAN Yawen1,3, ZHANG Shixing4, ZHU Ruji4, WANG Fusheng1,2, DING Yulong1,2*
2019 02 [7-13][Article][PDF: 3336 KB]
Genetic variations of seedling growth traits among full-sib families of Larix kaempferi
PAN Yanyan1,3, XU Guiyou2, DONG Lihu1, WANG Chenglu2,LIANG Deyang1,ZHAO Xiyang1*
2019 02 [14-22][Article][PDF: 1373 KB]
Effects of substrates and rooting regulators on rooting of cuttings in Manglietia conifera Dandy
ZHAO Xiang1,2, LI Qingying1, JIANG Qingbin1*, ZHONG Chonglu1, ZHANG Jie3
2019 02 [23-30][Article][PDF: 2292 KB]
Plant regeneration of Salix suchowensis through tissue culture
SUN Yonglian, DAI Xiaogang, LI Xiaoping, CHEN Yingnan*
2019 02 [31-37][Article][PDF: 1704 KB]
Environment-dependent phenotypic variation of Osmanthus fragrans
ZHENG Sunyuan1, ZHU Hong1, JIN Siyu2, WANG Mengjuan2, SUN Jie2, GU Chengcheng2, PEI Yinwei2, WANG Xianrong1*, DUAN Yifan1*
2019 02 [38-46][Article][PDF: 1879 KB]
Drought resistance analysis of a V-ATPase c subunit(JrVHAc4)gene from Juglans regia
LI Dapei1,2,WANG Yi 1,ZHANG Shangkun 1,ZHAO Xiang 1,2,ZHAO Huanyuan 1,2,LIU Yumei 1,2,YANG Guiyan 1,2 *
2019 02 [79-85][Article][PDF: 1699 KB]
Interacting proteins of Tamarix hispida Th2CysPrx and their expression pattern analysis
LIU Zhongyuan, JIANG Bo, LÜ Jiaxin, LI Xinping, GAO Caiqiu*
2019 02 [86-92][Article][PDF: 1592 KB]
Influence of forest canopy shape on windbreak variables using a fluid simulation technique
HUANG Xiao1, YUN Ting1*, XUE Lianfeng1, HU Chunhua1, CHEN Bangqian2
2019 02 [107-113][Article][PDF: 2981 KB]
Effects of rainfall and slope gradient on runoff and sediment yield of subgrade slope
WANG Baoyi1, ZHANG Ronghua2*, JING Shasha2, LI Huan3, ZHANG Chunqiang3, LI Jiazuo3, SONG Yuanyuan1, LUO Mengqi1, ZHANG Guangcan2
2019 02 [114-120][Article][PDF: 1454 KB]
Assessment of ecological benefit of street trees in urban community based on i-Tree model
XIONG Jinxin1, QI Huijun1, WANG Qianru1, WANG Qianru1, WANG Shaohua1, ZUO Wentao3, SUN Yuan1,2*
2019 02 [128-136][Article][PDF: 1869 KB]
Studies on the spatial and temporal dynamics of forest fires in Inner Mongolia from 1980 to 2015
SA Rula1, ZHOU Qing1, LIU Xinye1, LI Jing1, YU Hongzhou2, DAI Haiyan3, ZHANG Qiuliang1, ZHANG Heng1*
Variation of seed germination and seedling growth among different families of Dalbergia cochinchinensis
MAI Baoying1,2, HONG Zhou1*, XU Daping1, LUO Mingdao1,2, ZHANG Ningnan1, HUANG Xizhao2
2019 02 [153-160][Article][PDF: 1425 KB]
Early stage analysis on growth and wood properties of five provenances for Pterocarpus macrocarpus from Thailand
HONG Zhou1, LIU Fumei2, YANG Zengjiang1, ZENG Jie1, ZHANG Ningnan1, LIN Guoxiong3, XU Daping1*
2019 02 [161-167][Article][PDF: 1389 KB]
Geographical variation and genetic stability of seedling traits of Dalbergia cochinchinensis from different provenances
MAI Baoying1,2, HONG Zhou1*, XU Daping1, LUO Mingdao1,2, ZHANG Ningnan1, HUANG Xizhao2
2019 02 [168-174][Article][PDF: 1501 KB]
Review on seed dormancy of Pinus bungeana Zucc.
GUO Congcong1,3, SHEN Yongbao2,3,4*, SHI Fenghou 2,3,4
2019 02 [175-183][Article][PDF: 1413 KB]
Niche characteristics of a salinized Phragmites communis meadow in a wetland of West Lake, Dunhuang, Gansu Province
ZHANG Jiqiang1,2,CHEN Wenye1,2*,TAN Yanrong1,2,LIU Donghao1,2, YUAN Haifeng3, WANG Binjie1,2,LIU Hongyuan1,CHEN Xu3
2019 02 [191-196][Article][PDF: 1345 KB]
A new Cerasus jamasakura cultivar‘Fencai'
ZHU Shuxia, YI Xiangui,WANG Huachen, DUAN Yifan, LI Meng, CHEN Lin, WANG Xianrong*
2019 02 [216-217][Article][PDF: 2317 KB]