Journal of Nanjing Forestry University(Natural Science Edition)2019 06

2019 06 [0-0][Article][PDF: 341 KB]
Ontogenesis of pine parasitic nematode Bursaphelenchus mucronatus (Nematoda: Aphelenchoididae)
SHANG Zheng, ZHOU Lifeng, FENG Yueyao, LIU Feiying, CHEN Fengmao*
2019 06 [11-17][Article][PDF: 2015 KB]
Comparison of morphological index and pathogenicity of two isolates of Bursaphelenchus xylophilus in southern and northern in China
SHENG Ruocheng1, LI Min1, CHEN Jun2, GAO Zhijian2, SUN Shouhui3, YE Jianren1,CHEN Fengmao1*
2019 06 [18-24][Article][PDF: 1634 KB]
lw
Response of photosynthetic fluorescence of the endangered plant Manglietia ventii seedlings to shade treatment
XU Qing1, BI Hongyan1, CUI Guangshuai1, GUO Xiaorong1, ZHOU Rui1, SU Wenhua1, OUYANG Zhiqin2, ZHANG Guangfei1 Symbolj@@
2019 06 [46-52][Article][PDF: 2063 KB]
Genetic variation and improved parents selection of open pollination families of Picea crassifolia Kom. basing one BLUP method
OUYANG Fangqun1, QI Shengxiu2, FAN Guoxia2, CAI Qishan2, CHEN Haiqing2, GAO Wanli2, HU Changshou2, WANG Junhui1*
2019 06 [53-59][Article][PDF: 1642 KB]
Using the SSR fluorescent labling to establish SSR fingerprint for 131 cultivars in Bougainvillea (Nyctaginaceae)
SUN Lina1,2,ZHOU Qun3,HUANG Meiping2,ZHOU Changpin1,XU Shisong4,YANG Shuting2,DU Ling2,GAN Siming1,2*,TANG Qing2*
2019 06 [60-66][Article][PDF: 1503 KB]
Study on the growth adaptability of north American crabapple introduced to southern China
HE Mei1,2, HU Yu’an2, WU Qifei2, XU Jun2, ZHAO An1*
2019 06 [73-82][Article][PDF: 1718 KB]
Dynamic analysis of point cloud characteristic parameters and volume structure based on multi-station scan
JIANG Jiawen1, WEN Xiaorong1,2, GU Haibo1, ZHANG Zhengnan1, LIU Fangzhou3, ZHANG Yanli4, SUN Yuan1,2*
2019 06 [83-90][Article][PDF: 1892 KB]
Bark thickness prediction models for larch plantation
JIA Weiwei, LIANG Yuzhao, LI Fengri*
2019 06 [97-104][Article][PDF: 2373 KB]
Evolvement and prediction of landscape pattern in Yixing City based on urbanization process
LIU Zhili1,YUE Depeng1*,YANG Hui2,ZHANG Qibin1,YU Qiang1,XU Xiaodong3
2019 06 [105-112][Article][PDF: 1880 KB]
Functional conservation of Neolamarckia cadamba NcIRX9 gene in xylan biosynthesis
YIN Qi, QIN Wenqi, LIU Tingting, KANG Lu, WU Aimin*, DENG Xiaomei*
2019 06 [129-136][Article][PDF: 4329 KB]
The role of β-cyanoalanin synthase in polar leaves under salt stress
LIAO Yangwenke1,2, CUI Rongrong2, XIE Yinfeng2
2019 06 [137-142][Article][PDF: 1671 KB]
Traditional rural landscape security pattern construction based on “Source-Sink” theory
XIONG Xing1,2, TANG Xiaolan1*, LIU Lan2, WANG Junwei3
2019 06 [143-151][Article][PDF: 2546 KB]
Research on the reasonable planting distance in central section of highway based on guiding the driving sight and anti-glare
FAN Yazhen1, WANG Lianggui2,WANG Jieming1*,XIANG Yanci1, PENG Wengang1,WANG Chenyang1,LIU Bingyou1
2019 06 [181-187][Article][PDF: 1464 KB]
Moisture distribution and migration of Ginkgo biloba seeds during air drying process
SUN Xu1, JIANG Dong2, XU Li2, HUA Tongtong3, XUAN Yan4*, CAO Fuliang3
2019 06 [188-192][Article][PDF: 1640 KB]
Study on desiccation sensitivity of Ginkgo biloba seeds
FENG Jing1,2, SHEN Yongbao1,3,4*, SHI Fenghou1,3,4
2019 06 [193-200][Article][PDF: 1946 KB]
Risk analysis of Zeuzera coffeae Nietner in Jiangsu Province
JU Yunwei1, ZHU Chenxi1, YAN Xiaoru1,2, ZHANG Yu1, WU Yali1, ZHAO Yuling1, WANG Kechun3,LI Yongrong4
2019 06 [207-210][Article][PDF: 1363 KB]